تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE

در این قسمت کامل ترین تمرینات بخش Listening آزمون زبان انگلیسی PTE به تفکیک بخش های آزمون گردآوری شده است. 

Summarize Spoken Text

کلیک کنید

Multi – Single Listening

کلیک کنید
آزمون ماک PTE

Multi – Multi Listening

کلیک کنید

Fill in the Blanks

کلیک کنید

Highlight Correct Summary

کلیک کنید

Select Missing Words

کلیک کنید

Highlight Incorrect Words

کلیک کنید

Write From Dictation

کلیک کنید

تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE و سوال های تکراری آزمون PTE