تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE

در این قسمت کامل ترین تمرینات بخش Reading آزمون زبان انگلیسی PTE به تفکیک بخش های آزمون گردآوری شده است. 

Multi – Single Reading

دانلود از لینک اصلی
آزمون ماک PTE

Multi – Multi Reading

دانلود از لینک اصلی

Re-order Paragraphs

دانلود از لینک اصلی

Drag and Drop

دانلود از لینک اصلی

Combo Box

دانلود از لینک اصلی

تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE و سوال های تکراری آزمون PTE