تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE

در این قسمت کامل ترین تمرینات بخش Speaking آزمون زبان انگلیسی PTE به تفکیک بخش های آزمون گردآوری شده است. 

Read Aloud

کلیک کنید

Repeat Sentence

کلیک کنید

Describe Image

کلیک کنید

Re-tell Lecture

کلیک کنید

Answer Short Questions

کلیک کنید

تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE و سوال های تکراری آزمون PTE