این بخش در رابطه با آزمون PTE حال تکمیل میباشد

برای آشنایی با آزمون PTE و آگاهی از کلیات آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید