نمونه آزمون PTE شامل آزمون های اصلی ماک PTE

آزمون ماک PTE - شماره 1
آزمون ماک PTE - شماره 2
آزمون ماک PTE - شماره 3

آزمون های ماک PTE بالا شامل فیلم نمونه آزمون PTE هستند.

برای مشاهده نحوه ثبت نام آزمون ماک PTE کلیک کنید